SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

นโยบายและเงื่อนไข

นโยบายการจองห้องพัก

เวลาเช็คอิน : 14.00-23.00 น
เวลาเช็คเอ้าท์ : 12.00 น.

 • ราคาห้องพักยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการ 10%
 • ราคาห้องพักเป็นราคารวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถพักอยู่ในห้องเดียวกับผู้ปกครองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เตียงเสริมราคา 1,000 บาท รวมอาหารเช้า
 • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 • การเข้าพักก่อนเวลาหรือเช็คเอ้าท์ห้องล่าช้าขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมในขณะนั้น โดยสามารถโทรสอบถามกับพนักงานแผนกต้อนรับได้
 • การไม่เข้าเช็คอินภายในเวลา 23.00 น. จะถือว่าเป็นห้องพักไม่แสดงความจำนงเข้าพัก เว้นแต่จะมีแจ้งเข้าพักในช่วงเวลานั้น
 • สำหรับช่วงเทศกาล การจองห้องพักทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ กำหนดการตัดสินใจของช่วงเทศกาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
 • โรงแรมจะคิดค่าบริการราคาห้องพักเต็มจำนวน สำหรับการเช็คอินเวลา 07.00 น. หรือเช็คเอ้าท์หลังเวลา 15.00 น.
 • ผู้เข้าพักทุกท่านจะต้องแสดงเอกสารประจำตัวในการเช็คอิน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง และประชาชนทั่วไปใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าพัก
 • ผู้เข้าพักที่จะเช็คอินเข้าพักในโรงแรมจะต้องอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • เมื่อเช็คอิน ผู้เข้าพักต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบัตรลงทะเบียนผู้เข้าพัก
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจอง อาจส่งผลกับราคาห้องพัก และ/หรือ อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก
 • ผู้เข้าพักเป็นหมู่คณะหรือบริษัท จะมีข้อตกลงพิเศษกับทางโรงแรมทอแสง เฮอริเทจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว สำหรับการจองที่ได้รับยืนยันการชำระเงินห้องพัก ซึ่งห้องพักจะถูกสำรองเก็บไว้ให้ผู้เข้าพักจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่จะเดินทางเข้าพัก
 • สำหรับการจองที่ไม่ได้รับยืนยันการชำระเงินห้องพัก ห้องพักจะถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงเวลาจะยกเลิกตามกฎระเบียบการจองห้องพัก
 • ในกรณีเกิดเหตุการณ์ผู้เข้าพักเดินทางมาถึง และไม่สามารถเข้าพัก หรือพักต่อเนื่องได้ เนื่องจากโรงแรมมีห้องพักไม่เพียงพอหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและโรงแรมไม่สามารถจัดสรรห้องพักให้ได้ตามนโยบาย ทางโรงแรมฯ จะพยายามหาห้องพักให้ลูกค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงในบริเวณพื้นที่ใกล้โรงแรม อย่างไรก็ตามทางโรงแรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของรถรับส่งในการย้ายไปโรงแรมนั้น ค่าห้องพักในคืนที่ไม่สามารถพักกับโรงแรมได้ และลูกค้าได้ชำระมาแล้ว ทางโรงแรมยินดีคืนเงินให้กับผู้เข้าพัก

นโยบายการชำระเงินค่ามัดจำห้องพัก

ผู้เข้าพักแบบส่วนบุคคล
ผู้เข้าพักใดที่ต้องการจองห้องพักที่โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ จะต้องชำระค่ามัดจำห้องพัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดราคาห้องทั้งหมดที่ยืนยันการจอง  สามารถชำระเงินมัดจำค่าห้องพักได้ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น  ยอดชำระค่าห้องพักส่วนที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต 3 วันก่อนเข้าพัก

ผู้เข้าพักแบบหมู่คณะ ประชุมสัมมนา
ผู้เข้าพักหมู่คณะใดที่ต้องการจองห้องพักที่โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ จะต้องชำระค่ามัดจำห้องพัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดราคาห้องทั้งหมดที่ยืนยันการจอง  สามารถชำระเงินมัดจำค่าห้องพักได้ด้วยบัตรเครดิตและใบแจ้งหนี้โอนชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร ยอดชำระค่าห้องพักส่วนที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาและตามข้อตกลง

ผู้เข้าพักแบบบริษัท
ลูกค้าบริษัทใดที่ต้องการใช้บริการโรงแรมทอแสง เฮอริเทจ ที่ได้ทำสัญญาระหว่างโรงแรมทอแสง เฮอริเทจ และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ จะต้องชำระค่ามัดจำห้องพัก 50% ของยอดราคาห้องทั้งหมดที่ยืนยันการจอง สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิตและใบแจ้งหนี้โอนชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร ยอดชำระค่าห้องพักส่วนที่เหลือจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาและตามข้อตกลง

นโยบายการยกเลิกห้องพักหรือผู้ที่ไม่เข้าพัก

การจองแบบส่วนบุคคล
การมัดจำโดยบัตรเครดิต : ผู้เข้าพักสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพักโดยอีเมลหรือติดต่อเองโดยตรง

 • แจ้งอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกและจะคืนเงินห้องพักของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 70% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • ถ้าหากเลยกำหนดการยกเลิกตามเงื่อนไข ผู้เข้าพักจะต้องชำระเต็มจำนวนราคาห้องพักทั้งหมด ซึ่งรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • นโยบายการคืนเงินจะเป็นไปตามจำนวนยอดที่จองเข้าพัก ไม่ใช่ยอดชำระเงินล่วงหน้า 50% เพื่อยืนยันการจอง
 • ในกรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ อาจจะได้รับเงินคืน โดยต้องติดต่อผู้จัดการโรงแรมหรือผู้จัดการแผนกต้อนรับโดยตรง
 • ในกรณีผู้เข้าพักมาเช็คอินหลังจากเวลาเช็คอินที่กำหนดไว้ (00-23.00 น.) แต่มาเช็คอินก่อนจะถึงเวลาเช็คเอ้าท์ของวันถัดไป (12.00 น.) คิดค่าธรรมเนียมไม่มาเข้าพักจำนวน 1 คืน ตามประเภทห้องที่จองไว้และสำหรับการจองจำนวนวันที่เหลืออยู่จะสามารถเข้าพักได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เข้าพักเดินทางมาถึงหลังจากเวลาเช็คเอ้าท์ (12.00 น.) จะถูกยกเลิกการจองห้องพัก

การจองแบบหมู่คณะ ประชุมสัมมนา
การมัดจำโดยบัตรเครดิต : ผู้เข้าพักสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพักโดยอีเมลหรือติดต่อเองโดยตรง

 • แจ้งอย่างน้อย 45 วัน ก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกและจะคืนเงินห้องพักของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 30 วันก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 70% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • ถ้าหากเลยกำหนดการยกเลิกตามเงื่อนไข ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนราคาห้องพักทั้งหมด ซึ่งรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • นโยบายการคืนเงินจะเป็นไปตามจำนวนยอดที่จองเข้าพัก ไม่ใช่ยอดชำระเงินล่วงหน้า 50% เพื่อยืนยันการจอง
 • ในกรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ อาจจะได้รับเงินคืน โดยต้องติดต่อผู้จัดการโรงแรมหรือผู้จัดการแผนกต้อนรับโดยตรง

ในกรณีผู้เข้าพักแบบหมู่คณะ มาเช็คอินหลังจากเวลาเช็คอินที่กำหนดไว้ (14.00-23.00 น.) แต่มาเช็คอินก่อนจะถึงเวลาเช็คเอ้าท์ของวันถัดไป (12.00 น.) คิดค่าธรรมเนียมไม่มาเข้าพักจำนวน 1 คืน ตามประเภทห้องที่จองไว้และสำหรับการจองจำนวนวันที่เหลืออยู่จะสามารถเข้าพักได้ตามเงื่อนไข เว้นแต่จะตามกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงกับทางผู้เข้าพักหมู่คณะ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เข้าพักแบบหมู่คณะเดินทางมาถึงหลังจากเวลาเช็คเอ้าท์ (12.00 น.) จะถูกยกเลิกการจองห้องพัก ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงของหมู่คณะ

การจองแบบบริษัท
การมัดจำโดยบัตรเครดิต : ผู้เข้าพักสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพักโดยอีเมลหรือติดต่อเองโดยตรง

 • แจ้งอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกและจะคืนเงินห้องพักของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 70% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • แจ้งอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่เข้าพัก จะได้รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินทั้งหมด
 • ถ้าหากเลยกำหนดการยกเลิกตามเงื่อนไข ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนราคาห้องพักทั้งหมด ซึ่งรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • นโยบายการคืนเงินจะเป็นไปตามจำนวนยอดที่จองเข้าพัก ไม่ใช่ยอดชำระเงินล่วงหน้า 50% เพื่อยืนยันการจอง
 • ในกรณีเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ อาจจะได้รับเงินคืน โดยต้องติดต่อผู้จัดการโรงแรมหรือผู้จัดการแผนกต้อนรับโดยตรง
 • ในกรณีผู้เข้าพัก มาเช็คอินหลังจากเวลาเช็คอินที่กำหนดไว้ (00-23.00 น) แต่มาเช็คอินก่อนจะถึงเวลาเช็คเอ้าท์ของวันถัดไป (12.00 น) คิดค่าธรรมเนียมไม่มาเข้าพักจำนวน 1 คืน ตามประเภทห้องที่จองไว้และสำหรับการจองจำนวนวันที่เหลืออยู่จะสามารถเข้าพักได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เข้าพักเดินทางมาถึงหลังจากเวลาเช็คเอ้าท์ (12.00 น.) จะถูกยกเลิกการจองห้องพัก

to-topto-top